مراقب زبانمان باشیم ...
جِرمش صغیر است
اما جُرمش کبیر....