ای محبوب ما،
چه زیبا سخن می‌گویی
که همه ما را دیوانه خود کرده‌ای
و همه ما را مشتاق محبت خود ساخته‌ای
خداجونم شکرت ....