مثل عبّاس کسی هست دلاور باشد
با همه تشنگی اش یاد برادر باشد
مثل عباس کسی هست که سقا باشد 
جگر سوخته اش حسرت دریا باشد
مثل عباس کسی هست ابابیل شود
بال و پر سوخته ،همسایه جبریل شود
هیچ کس مثل اباالفضل وفادار نبود 
لایق تشنگی و اسم علمدار نبود
هرکسی خواست که فردا به شفاعت برسد
یا اباالفضل بگوید به سلامت برسد...