خیلی دوسش دارم...
باور کن عاشقشم..
بهم قدرت و آرامش میده
وقتی با منه دلم قرص میشه
احساس میکنم یه دیوار مستحکم مراقبمه
وقتی با من و پیشم هست
نیزه های دشمن از کنارم رد میشه
و بهم اصابت نمیکنه
با تمام دنیا عوضش نمیکنم
حتی لحظه ی مرگ...
ای کاش لحظه ی مرگ هم باهاش باشم
مگر نه اینکه شهدای غیرتمند
از خون پاک خودشونم رنگین تر دونستنش!؟
جانم فدای راه شــــــهدا و عشق شهدا ؛
جانم فـــــــــــدای الله ...
ای کاش با اون و در آغوش اون شهید بشم..
یعنی میشه خـــــــــــــــــــــــــــــدایا... ؟
دوستت دارم "چادرمــــــــــــــــــــــــــ"
جانم فــــــــدای چادر خاکی مادرم زهـــــــــــــــــرا ...