وقتی گوش های شهر
پر شده از پنبه های گناه
قرآن نامه ای ست
من الغریب الی الـ...