تنگ است دلم حال و هوایی دارد
در غربت شهر غم نوایی دارد
کی میرسد ان روز که با هم گوییم
ایوان حسن(ع) عجب صفایی دارد
تنگ است دلم میل رهایی دارد
بایاد حسن(ع) چه کربلایی دارد
تردید نکن تصورش هم زیباست
ایوان حسن(ع) عجب صفایی دارد