دنبال کسی می گردم که به حرف هایم گوش کند

ناراحت نشود، نترسم

ترحم نکند، خجالت نشکم

 دردهایم را بگویم و آرامم کند

رفیق خوب زیاد است اما تو چیز دیگری هستی

 خنده ها و غم هایم را با تو قسمت می کنم یا رفیق من لا رفیق له