سلام من به مدینه ، به غربت صادق
سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه ، به آستان بقیع
سلام من به بقیع و کبوتران بقیع
سلام من به مزار مطهر صادق
که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع
سلام من به تو ای ماه فاطمی بقیع
سلام من به تو ای یاس هاشمی بقیع

امام صادق (ع) فرمود: شیعیان و دوستان ما را در سه مورد آزمایش نمائید: 
1 ـ مواقع نماز، چگونه رعایت آن را مى نمایند. 
2 ـ اسرار یکدیگر را چگونه فاش و یا نگهدارى مى کنند. 
3 ـ نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به دیگران رسیدگى مى کنند و حقوق خود را مى پردازند.مستدرک الوسائل: ج 9 ص 16 ح 4.