• وضو که می گیری با لب خندان سر جانماز بنشین، 
نگو من گناهکارم. 
【اگر اخم ها را در هم بکشی ملائکه می ترسند، آن ها لطیفند.】 

• بدون اینکه غضبناک و پکر باشی ...
لباس تمیز و قشنگ بپوش، 
دم آینه خودت را نگاه کن
... 

وسر جانماز بنشین.


• برای نماز عجله نداشته باش، 
یکی دو دقیقه بنشین تا آماده شوی.
قشنگ وقتی بدنت آرام گرفت و کِیفت به راه افتاد، 
بلند شو و بگو الله اکبر...

• اذان و اقامه هم برای آمادگی ست. 
می دانی که اگر اذان بگویید دو صف از ملائکه پشت سرت می ایستند؟ 
این یعنی بهجت و سرور و خوشحالی. 

• اگر اقامه هم بگویید سه صف از ملائکه پشت سر شما می ایستند. 
نفرمود صفش چقدر است. 
فرمود: ملائکه پشت سرتان اقتدا می کنند و با شما نماز می خوانند. 
کسی که ملائکه پشت سرش باشند چقدر نمازش زیباست. 

• می دانم سخت است، 
گرفتاری های طبیعت افکارمان را می گیرد و آن موقع متوجه نیستیم ...
اما هر وقت حالت خوب شد سرجانماز نگاه کن عطای خدا را در حق خودت ببین. 

• بگذار طلبکاری ها از خدا کم شود...
آن وقت است که آدم سبک می شود.

"عارف ربانی حاج محمد اسماعیل دولابی "