مهربونی خدا رو بارها تو زندگیمون حس کردیم ،

ما بدی می کنیم ،خدا خوبی می کنه 

ما گناه می کنیم ، خدا گذشت می کنه

ما کوتاهی می کنیم ، خدا می بخشه...

اگه خیلی آدم خوبی باشیم حداقل روزی یه گناه می کنیم ، یعنی در طول عمرمون حدود بیست هزارتا گناه!!!

با این همه بازم خدا میگه بنده من ، اگه توبه کنی می بخشمت...

کاش میشد جلو این مهربون حتی اون یه گناهم نکنیم...

خود ما اگه کسی بیست هزار تا خطا کنه چه معامله ای باهاش میکنیم؟؟؟!!!


إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا 

او با من بسیار مهربان است" بخشی از آیه 47 سوره مریم "

☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی