رشته اسرارهرکاری است بسم الله الرحمن الرحیم

 
بهر ما بهتر زهر یاری است بسم الله الرحمن الرحیم

 

سلام

صفحه ای می سازم برای حرف های دلم ، همان ها که گاه فراموششان میکنم و گاه باهاشان زندگی...