رسول الله صلی الله علیه و آله:
کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند ، خداوند به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آنرا در قلبش می یابد.
( الحکم الزاهره، جلد1 ، صفحه 303 )

* نگاه های حرام کدامند؟! *

🚫 نگاه به چهره آرایش کرده خانم ها

🚫 نگاه به زیور آلات خانم ها

🚫 نگاه به عکس بی حجاب خانم های آشنا و نامحرم

🚫 نگاه با ترس افتادن به گناه

🚫 نگاه به بدن نامحرم به جز صورت و دستها

🚫 نگاه هوس آلود (حتی هم جنس)