الو خدا...؟!
می خوام وصل شم...
صدامو داری؟!
سلام .......
خدا...!!!
خیلی دلم گرفته...
نا امیدم...
خیلی خراب کردم...
راهو گم کردم خدااااااا!!!!
خدا!!؟
باهام قهری ؟!
خطا کردم...
از حدم گذشتم...
مگه نگفتی برگشت ؟!
مگه نگفتی توبه ؟!

من اومدم...
سرشکسته و شرمسار...
راهم میدی ؟؟؟
می شه دیگه نذاری برم؟!!!
« هوالذی بقبل التوبه عن عباده....او کسی است که توبه را از بندگانش قبول می‏کند.»

من چشم دوختم به این وعده...