یک کربلا بده همه ی هستی ام بگیر


یک کربلا بده به من اصلا بگو بمیر


یک کربلا بده طلبت بیشتر بکن...


یک کربلا به راه خدا بر من فقیر.. .


آقا برای کرب وبلا زار می زنم


از فرط هجر کرب وبلا جار می زنم


این آخرین امید دل خسته ی من است


دست طلب به نام علمدار می زنم