می گویند 

تو که خوبی...!

خیلی خوبی...!

دلت پاکه...

آخ...می دانم که نیستم....

می گویند التماس دعا...

و توی چشمشان واقعا التماس هست ، توقع هست...

حیرت میکنم که چطور این همه بدی را نمی بینند؟!!!

بیرونم نمی کنند ...

ناسزایم نمی گویند...

این آبروداری هایت خجالت زده ام میکند ، بس که می پوشانی سیاه کاری هایم را...!

ای بهترین پرده پوش عالم....