زائری بارانیم ، آقـــا به دادم میرسی ؟

بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم میرسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

آخرین دردانه زهــــرا به دادم میرسی ؟