یک شبانه روز 86400 ثانیه است

آیا حاضری به اندازه یک توقف کوتاه 

پشت چراغ قرمز 

یا در اتوبوس و مترو و تاکسی...

برای خواندن یک صفحه ی قرآن

که فقط 80 الی 90 ثانیه زمان میخواهد

وقت بگذاری؟

به جای یک صفحه ، یک آیه بخون  ولی بهش فکر کن...